تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


آیابادعاوطلسم میتوان مشگلی راحل نمود؟  

امروزه شاهدیم درهرخانه ای یک دعانويس وجودداردوهرشخصی برای خودویگران دعاوسحروجادوتجویزمیکندوخومردم نیزبدون هیچ دانشی متوسل به این افرادشده وازآنهاجهت حل مشگلشان چاره جویی میکنندواگربه جای حل مشگل بامشگلات بزرگی نیزروبه شدندنبایداین عمل رابی دلیل دانست ،همانگونه که شاهدیم این علم هیچ معلمی نداردوحتی پدربه فرزندش این علم راآموزش نداده است واگرکسی بدون علم کاری راانجام دهدمانندآن است که بخواهدپلی رابسازدکه نه جنس خوبی درآلیاژآن به ک

ادامه مطلب  

مرا به وحشت می اندازید  

روایت «ابتکار» از خانه یک دعانويس
 مرا به وحشت می اندازید
فریبا نباتی/ «آنقدر این مسیر را رفته ام که حتی با چشمان بسته هم راه را پیدا می کنم. خیلی ها اینجا می آیند، حتی از شهرهای دور. اولش به نظر خرافات می آید و دیوانگی، اما بیشتر که فکر می کنی می بینی آدمیزاد است دیگر وقتی کارد به استخوانش برسد به هر چیزی چنگ می اندازد.»دنده را می گذارد روی شماره سه، از بین ماشین ها لایی می کشد و از آئینه نگاهی به دو اتومبیلی که جا گذاشته می اندازد و ادامه می د

ادامه مطلب  

مرا به وحشت می اندازید  

روایت «ابتکار» از خانه یک دعانويس
 مرا به وحشت می اندازید
فریبا نباتی/ «آنقدر این مسیر را رفته ام که حتی با چشمان بسته هم راه را پیدا می کنم. خیلی ها اینجا می آیند، حتی از شهرهای دور. اولش به نظر خرافات می آید و دیوانگی، اما بیشتر که فکر می کنی می بینی آدمیزاد است دیگر وقتی کارد به استخوانش برسد به هر چیزی چنگ می اندازد.»دنده را می گذارد روی شماره سه، از بین ماشین ها لایی می کشد و از آئینه نگاهی به دو اتومبیلی که جا گذاشته می اندازد و ادامه می د

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1